โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการรักษาภาวะสมองเสื่อม


กำหนดการ

"โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการรักษาภาวะสมองเสี่อม สำหรับแพทย์ " ครั้งที่ 3

จัดโดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
ร่วมกับ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ระว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2566
ณ ห้องประชุมประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
(ผ่านระบบประชุมทางไกล Virtual conference)

Registration

**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ “กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ” สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 02-3069-899 ต่อ 2176 Email: vichakarn.prasat@gmail.com


   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Video Rerun

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายย้อนหลัง Video Rerun โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "